др Саша Стојадиновић

Доцент

Катедра за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина

Термин за консултације: среда, 10-12 часова
Основне академске студије: машине и уређаји, транспорт, технологија бушења и минирања, технологија површинске експлоатације, техничка заштита, стручна пракса
Мастер академске студије: контролисано минирање, стандарди, законска регулатива и техничка документација у рударству, експлоатација и обрада камена

sstojadinovic@tfbor.bg.ac.rs
Референце

Др Саша Стојадиновић је рођен 31. 07. 1976. године у Алексинцу где је завршио основну школу (1991) и Гимназију (1995). Студије рударства, смер за ЕЛМС на Техничком Факултету у Бору уписује 1995. године а дипломира септембра 2001. године. Новембра 2001. године бива ангажован на извођењу дела вежби на предметима Технологија површинске експлоатације и Машине и уређаји у ЕЛМС, а децембра исте године заснива стални радни однос на Техничком факултету у Бору и бива изабран у звање асистент-приправник.

Јуна 2006. године полаже стручни испит из области рударства (уверење број 4647/Р).

Јула 2009. године успешно брани магистарску тезу под а одлуком Изборног већа Техничког факултета у Бору новембра 2009. године бива изабран у звање Асистента.

Септембра 2013. године на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду брани докторску дисертацију под насловом Спрега неуронских мрежа и нумеричких модела за дефинисање сигурних растојања код разлетања комада при минирању.

Одлуком Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду од јануара 2014. године изабран је у звање доцента.

У току рада на Факултету активно учествује у научно истраживачким пројектима Рударског одсека и Катедре за површинску ЕЛМС као и у изради и техничкој контроли пројеката за потребе привреде.
Аутор је или коаутор већег броја научних радова објављених у међународним и националним часописима или саопштених на националним и међународним скуповима.
Решењем министра број 740-05-02228/2010-3 од 07.07.2011. именован за судског вештака за област рударство и геологија.
Говори енглески језик и служи се француским