др Мира Цоцић

Ванредни професор

Катедра за подземну експлоатацију лежишта минералних сировина

Термин за консултације: четвртак, 10-12 часова
Основне академске студије: основи геологије, минералогија и петрографија, истраживање лежишта минералних сировина
Докторске академске студије: методологија научно-истраживачког рада

mcocic@tfbor.bg.ac.rs
Референце

Мира Цоцић је рођена 28.09.1963. године, у Табановцу, Куманово.

Основну, средњу хемијску школу и Рударско-геолошки факултет завршила је у Београду. Дипломирала је 1990. год. на смеру за минералогију и кристалографију на теми: “Минералошко-хемијско проучавање глина из Колубарског и Аранђеловачког басена“. Стручни испит са темом: “Резултати микроскопских испитивања руде полиметаличног лежишта Чока Марин III и аспект концетрације корисних минерала” положила је 07. 12. 1993. год. у Савезу инжењера и техничара Србије у Београду (Решење бр. 513/Ge). Последипломске студије са темом “Минералне трансформације при пржењу концетрата бакра у флуо-солид реактору“ из области примењене минералогије завршила је 05. 11. 2004. године. Докторску дисертацију под називом „Примена флотацијске јаловине РТБ Бор за стаклокерамику” одбранила је 16. 03. 2012. год. такође на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду и тиме стекла научни степен Доктор техничких наука у области геологије.

У периоду од 10.06.1990. до 31.10.2006. год., радила је у Институту за бакар – РТБ Бор. Од стране Научно наставног већа Рударско-геолошког факултета изабрана је 24.01.2006. год. у звање истраживача сарадника. Од 24.03.2008. год., ради на на Техничком факултету у Бору, где пролази кроз наставна звања: асистент 2008.-2012., и доцент 2012. – до данас.

У досадашњем раду држала је вежбе и предавања из предмета: Минералогија, Минералогија са петрографијом, Основи геологије, Лежишта минералних сировина, Истраживање лежишта минералних сировина, Методолигија НИР-а.

Аутор и коаутор је више публикованих радова у водећим међународним часописима са SCI листе (7), часописима међународног значаја, већег броја радова саопштених на скуповима међународног значаја штампаних у целини и на скуповима националних значаја.

Главне области њеног интересовања су примењена минералогија, геологија и металургија.