Јелена Иваз, дипломирани инжењер рударства

Асистент

Катедра за подземну експлоатацију лежишта минералних сировина

Термин за консултације: среда, 10-12 часова
Основне академске студије: вентилација рудника, техничка заштита, котирана пројекција, технологија израде подземних објеката
Мастер академске студије: израда специјалних подземних објеката

jivaz@tfbor.bg.ac.rs
Референце

Јелена Иваз рођена је 07.03.1982. године у Бору.

Дипломирала је на Техничком факултету у Бору, на смеру за експлоатацију лежишта минералних сировина са просечном оценом 8,33. Дипломски рад под називом: „Идејно решење површинске експлоатације гранодиорита на локалитету Дубоки поток код Бољевца“, одбранила је 30.03.2010. године са оценом десет. \

Од 30.05.2010. године радила је у „ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА“ (РМУ Боговина и РЛ Лубница), на позицијама инж. у производњи, инж. за инвестиције и развој, руководилац службе безбедности и заштите на раду, технички руководилац. Од 2016. године ангажована је на Технчком факултету у Бору у звању сарадник у настави – асистент.

Стручни испит са темом „Допунски рударски пројекат отварања и експлоатације откопног поља ОП2 у јами Осојно југ РЛ Лубница – Лубница“ положила је 24.02.2012. године у Савезу инжењера и техничара Србије у Београду (Уверење бр. 5816/Р издато 27.06.2012). Стручни испит из области заштите од пожара за лица са високим образовањем, положила је 27.06.2015. године (Уверење бр. 152-1-1841/15 издато 03.07.2015). ). Стручни испит о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду, положила је 10.12.2017. године (Уверење бр. 152-02-00269/2017-01 издато 10.12.2017).

Оспособљена је за члана Чете за спасавање и Организацију и пружање прве помоћи.